Laden...

Algemene voorwaarden en privacy bepalingen

Algemene aanvullende voorwaarden – Starterswebshop

Starterswebshop is een handelsmerk dat valt onder de algemene voorwaarden van Eyesi Web Concept

1. Definities
1.1 Starterswebshop: De eenmanszaak Eyesi Web Concept ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en fabrieken onder dossiernummer 17.18.35.56, zijnde de leverancier van de Dienst;
1.2 Dienst: Starterswebshop maakt het via haar website www.Starterswebshop.be voor Winkelhouder mogelijk een eigen winkel op internet te gebruiken, dit door gebruikmaking van EWC_Webshop. Winkelhouder dient de webwinkel op internet zelf in te richten en te beheren. Daarnaast verzorgt Starterswebshop de hosting en domeinnaam registratie van de webwinkel van Winkelhouder. Verder valt onder het begrip ‘ Dienst’ al hetgeen Winkelhouder Starterswebshop opdraagt ombuiten het bestek van de ‘EWC_Webshop’,voor Winkelhouder aanvullend te verrichten.
1.3 Winkelhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die met Starterswebshop een Overeenkomst heeft afgesloten voor de Dienst ‘EWC_Webshop’ of andere aanvullende diensten.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden tussen Starterswebshop en Winkelhouder op grond waarvan Starterswebshop aan Winkelhouder Diensten verleent.
1.5 Website: de website(Starterswebshop) www.Starterswebshop.be.
1.6 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Starterswebshop en Winkelhouder zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van Starterswebshop van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Starterswebshop zijn vrijblijvend en kunnen binnen vijf (5) werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
3.2 De Overeenkomst tussen Starterswebshop en Winkelhouder komt tot stand door betaling van de factuur en door akkoord van de voorwaarden aan te vinken bij afhandeling van de bestelling op Starterswebshop.be".
3.3 Starterswebshop heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Winkelhouder te weigeren.
4. Rechten en verplichtingen Starterswebshop
4.1 Starterswebshop garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Indien door (gedeeltelijk) uitval de Diensten niet beschikbaar zijn, geldt het in art. 11 van deze Voorwaarden bepaalde.
4.2 Starterswebshop is gerechtigd naar eigen believen en bevinden, zonder overleg met de Winkelhouder derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.
4.3 Starterswebshop is gerechtigd naar eigen believen en bevinden zonder voorafgaand overleg met de Winkelhouder wijzigingen aan te brengen in de Diensten.
4.4 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst heeft Starterswebshop het recht om op de Diensten, en in de verzonden e-mail berichten naar kopers een hyperlink en/of afbeelding op te nemen.
4.5 Starterswebshop is bevoegd technische maatregelen te nemen ter bescherming van Starterswebshop, Diensten danwel de programmatuur. Indien Starterswebshop door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Winkelhouder niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
4.6 Starterswebshop verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Winkelhouders worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Starterswebshop. Tenzij Winkelhouder aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Winkelhouder gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mail adres dat tijdens het registratieproces is verstrekt. Winkelhouder kan zich te allen tijde voor de elektronische nieuwsbrief afmelden.
5. Rechten en verplichtingen Winkelhouder
5.1 Winkelhouder verkrijgt met de Overeenkomst het niet-exclusieve en nietoverdraagbare recht om de Diensten te gebruiken voor het opzetten en beheren van één (1) winkel op het internet zoals beschreven op de Website.
5.2 Winkelhouder stelt Starterswebshop steeds onverwijld schriftelijk danwel elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail, bestuurderswijziging bij rechtspersonen en de overige gegevens van het registratieproces en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer bij de betaalde Diensten.
5.3 De Winkelhouder staat jegens Starterswebshop en zijn/haar afnemers ervoor in dat de goederen en/of diensten die de winkelhouder levert en/of de wijze waarop de winkelhouder zijn/haar transacties afwikkelt met de afnemer, geen strijd opleveren met enige wettelijke bepaling en/of rechtspraak. Enige (niet als uitputtende opsomming bedoelde) voorbeelden: Het is de Winkelhouder verboden middels de Webwinkel: - gegevens openbaar te maken danwel te verveelvoudigen, verspreiden die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden; - producten of diensten aan te bieden die (vermoedelijk) gestolen, verduisterd of geheeld zijn, - vergunningsplichtige diensten en/of producten te leveren, zonder de vereiste vergunning danwel diensten en/of producten te leveren waarvoor inschrijving in enig publiekrechtelijk register en/of diploma is vereist, zonder aan het inschrijvings- danwel diplomavereiste te hebben voldaan. - gegevens te openbaren die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden; - opzettelijk virussen of andere programma's verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden; - zich toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is; - Winkelhouders of internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan de webservers van Starterswebshop; De Winkelhouder is verplicht: - zich te houden aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving met betrekking tot de informatieplichten, die onder andere voortvloeien uit de Wet koop op afstand; - alle aanwijzingen van Starterswebshop die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten op te volgen. - Zich te houden aan de Netiquette.
5.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Starterswebshop zich het recht voor haar verplichtingen jegens Winkelhouder op te schorten,de Overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang te beëindigen indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 5 lid 5, zonder dat Starterswebshop uit hoofde van die ontbinding, onmiddellijke beëindiging danwel opschorting jegens Winkelhouder tot enige schadevergoeding is gehouden.
5.5 Indien Starterswebshop haar Diensten aan de Winkelhouder opschort wegens niet (tijdige) betaling van het verschuldigde, danwel wegens handelen/nalaten door de Winkelhouder dat strijdig is met de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, is de Winkelhouder voor de periode met die opschorting gemoeid, onverkort het abonnementsgeld verschuldigd.
5.6 Hoewel Starterswebshop zich naar beste kunnen zal inspannen de gegevens van Winkelhouder zo veel mogelijk te beveiligen en af te schermen voor derden, is het afschermen van de gegevens op de Webwinkel steeds de eigen verantwoordelijkheid van de Winkelhouder, nimmer van Starterswebshop. Op de Winkelhouder rust de verplichting om voortdurend en op eigen initiatief na te blijven gaan of de afscherming voor derden van zijn/haar bedrijfsgevoelige gegevens of andere gegevens waarvoor zij afscherming wenst, nog wel voldoende is. Daarbij is de Winkelhouder te allen tijde zelf gehouden nadere beveiligingsmaatregelen te nemen indien zulks noodzakelijk is, danwel hij/zij zulks noodzakelijk acht. Het is de Winkelhouder niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te openbaren en/of (een deel van) de Diensten op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. Winkelhouder zal zijn inloggegevens tegenover derden strikt geheim houden.
5.7 De Winkelhouder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanmaken en aanhouden van up to date reserve bestanden/ backups van de eigen bedrijfsgegevens van/op de Webwinkel, zoals product gegevens, de website, ordergegevens, n.a.w. bestanden van clientèle, enz. Indien door een storing op de server, het web of anderszins bedrijfsgegevens op en/of binnen de Webwinkel wegvallen, rust het risico voor die wegval bij de Winkelhouder en zal Winkelhouder de weggevallen gegevens op eigen kosten op de Webwinkel moeten terug (laten) plaatsen.
6. Prijzen
6.1 Tenzij op www.Starterswebshop.be anders is vermeld, luiden alle prijzen en tarieven in euro's en exclusief 19% BTW en andere overheidsheffingen. Deze prijzen gelden per kalenderjaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.2 De prijsstelling vermeld in de website www.Starterswebshop.be kan jaarlijks bij aanvang van een nieuw kalenderjaar door Starterswebshop worden aangepast. De prijswijziging gaat per aanvang van dat kalenderjaar in en werken vanaf die datum door in alle Overeenkomsten met Starterswebshop.
6.3 Alle prijzen op www.Starterswebshop.be zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
7. Betaling
7.1 De Winkelhouder zal de door Starterswebshop verzonden factuur voldoen via tijdige bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de in factuur vernoemde bankrekening van Starterswebshop.
7.2 Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Winkelhouder die niet tijdig (volledig) betaalt, van rechtswege, dus zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De Winkelhouder is voor iedere door Starterswebshop aan hem/haar gerichte betalingsherinnering een bijkomend bedrag verschuldigd van € 15,00 voor aanmaningskosten.
7.3 Leidt de betalingsherinnering niet tot volledige en/of niet tot tijdige betaling van het verschuldigde, zal Starterswebshop de vordering ter incasso uit handen geven. Winkelhouder is in dat geval voor buitengerechtelijke incassokosten aan Starterswebshop verschuldigd, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
7.4 Bij niet tijdige betaling is Winkelhouder aan Starterswebshop verschuldigd de wettelijke handelsrente (art. 6:119a Burgerlijk Wetboek) te vermeerderen met een opslag op die rente van 1% per maand. Daarnaast is de Winkelhouder gehouden tot een volledige vergoeding aan Starterswebshop van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
7.5 Enige vordering op winkelhouder is direct opeisbaar ingeval Winkelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt danwel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Winkelhouder wordt gelegd, Winkelhouder overlijdt en voorts bij rechtspersoon, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Starterswebshop bij gebreke van tijdige en volledige betaling van het verschuldigde, gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Winkelhouder tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.
8. Intellectuele eigendom
8.1 De winkelhouder is met deze overeenkomst voor de duur van de overeenkomst uitsluitend het gebruiksrecht van de Starterswebshop programmatuur gegund en voorts uitsluitend de bevoegdheden die bij overeenkomst en deze voorwaarden uitdrukkelijk aan de Winkelhouder worden toegekend. Alle uit deze Starterswebshop programmatuur, en de daaraan gekoppelde en/of voortvloeiende en/of samenhangende (intellectuele) eigendomsrechten, meer in het bijzonder de auteursrechten en de merkenrechten, worden met deze overeenkomst uitdrukkelijk niet overgedragen aan de winkelhouder, maar blijven te allen tijde bij Starterswebshop.
8.2 Het is Winkelhouder niet toegestaan om in zijn/haar Webwinkel enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit Starterswebshop, Diensten danwel de programmatuur van Starterswebshop te verwijderen of te wijzigen.
9. Privacy
9.1 Winkelhouder verklaart alle gegevens die hij/zij bij het registratieproces voor de Webwinkel, heeft moeten invoeren, volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Winkelhouder heeft de plicht Starterswebshop per omgaande schriftelijk (per mail) op de hoogte te stellen van enige wijziging in die gegevens.
9.2 Winkelhouder stemt in met en geeft toestemming voor de verwerking van deze gegevens zoals neergelegd in het privacyverklaring op de Website.
9.3 Winkelhouder wordt er bij dezen uitdrukkelijk op gewezen dat Starterswebshop gelast kan worden de ten deze bedoelde gegevens van Winkelhouder en de overige gegevens rondom zijn/haar Webwinkel te verstrekken aan justitiële, gerechtelijke en overige ambtelijke autoriteiten. Indien Starterswebshop gelast wordt de ten deze bedoelde gegevens te verstrekken aan de voormelde autoriteiten, dan zal Winkelhouder die verstrekking door Starterswebshop, nooit tegenwerpen.
10. Duur en beëindiging
10.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf (12) maanden.
10.2 De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand.
10.3 Starterswebshop is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen: I: indien de Winkelhouder zijn/haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; II: Winkelhouder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem/haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; III: Winkelhouder onder curatele of bewind is gesteld, IV: Starterswebshop haar activiteiten met betrekking tot de Diensten/Starterswebshop staakt of liquideert. V: Winkelhouder zijn/haar verplichtingen uit hoofd van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden op zodanige wijze schendt dat voortzetting van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer aan de orde is.
10.4 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: I: openstaande betalingen; II: intellectuele eigendomsrechten; III: aansprakelijkheid(sbeperkingen).
11. Aansprakelijkheid
11.1 Het risico op uitval van de Website (en de gevolgen daarvan) rust op de Winkelhouder. Iedere aansprakelijkheid van Starterswebshop is jegens de Winkelhouder beperkt tot het bedrag dat gelijk staat aan de met de betreffende Winkelhouder overeengekomen prijs in het jaar waarin zich de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft voorgedaan. Deze aansprakelijkheidsbeperking komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Starterswebshop.
12. Aanspraken door derden
12.1 Starterswebshop is op geen enkele wijze betrokken bij de verkoop van producten en/of diensten die door de Winkelhouder worden aangeboden in de Webwinkel en staat dus zowel feitelijk als juridisch geheel los van ieder aspect van de exploitatie door Winkelhouder van de Webwinkel. De Winkelhouder exploiteert de Webwinkel uitsluitend in eigen naam, en volledig voor eigen rekening en eigen risico. Zo is Starterswebshop bijvoorbeeld nooit verantwoordelijk/aansprakelijk voor het door Winkelhouder aangeboden assortiment producten en/of diensten, noch voor de kwaliteit en deugdelijkheid daarvan, noch voor de door de Winkelhouder gebezigde reclame uitingen, noch voor de (wijze van) afhandeling van de Winkelhouder van de levering en de betaling.
12.2 Indien derden Starterswebshop in of buiten rechte aanspreken voor enig punt dat volgens dit artikel de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de winkelhouder betreft en/of omdat de winkelhouder verboden/geboden zoals bedoeld in art. 5 lid 3 van deze voorwaarden schendt, rust op de Winkelhouder de plicht Starterswebshop in al deze gevallen te vrijwaren voor iedere aanspraak van enige derde.
12.3 Voorts rust op Winkelhouder de plicht om de betreffende derde onverwijld schriftelijk duidelijk te maken dat Starterswebshop volledig buiten ieder aspect staat van de transactie en de gevolgen waartegen die derde bij Starterswebshop opkomt. Verder rust op de Winkelhouder de plicht om Starterswebshop op eerste verzoek onverwijld een afschrift te verstrekken van het betreffende bericht dat is verzonden aan de derde. Winkelhouder zal zonodig zichzelf zonder enig verzet daartegen door Starterswebshop in rechte in vrijwaring laten betrekken. Alle kosten die Starterswebshop heeft moeten maken ter afwering van de vordering van de derde, alsmede alle kosten samenhangend met een eventueel vrijwaringincident in rechte, komen volledig ten laste van de Winkelhouder en zullen door Winkelhouder aan Starterswebshop op eerste aangeven voldaan worden.
12.4 Indien de Winkelhouder een eigen domeinnaam verkrijgt gaat de Winkelhouder ermee akkoord dat Starterswebshop die domeinnaam op naam van Winkelhouder en voor eigen risico van Winkelhouder laat registreren bij Amen Nederland B.V.. De Winkelhouder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Winkelhouder vrijwaart Starterswebshop tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam die voor Winkelhouder staat geregistreerd, dus ook in die gevallen waarin de registratie van een domeinnaam voor de winkelhouder volledig buiten Starterswebshop om is geschied.
13. Overmacht
13.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Starterswebshop door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Starterswebshop kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, danwel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
14. Wijzigingen algemene voorwaarden
14.1 Starterswebshop behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten en gaan in na verloop van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
15. Slotbepalingen
15.1 Op al de Overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Winkelhouder en Starterswebshop is het Nederlands recht van toepassing. Het Gerecht te ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst danwel voortvloeien/samenhangen met een andere rechtsbetrekking tussen Winkelhouder en Starterswebshop.
15.3 Het is Winkelhouder verboden de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Starterswebshop aan enige derde, waaronder uitdrukkelijk begrepen mede entiteiten binnen het bedrijf waar Winkelhouder onderdeel van is, over te dragen. Starterswebshop is te allen tijde gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Winkelhouder verleent reeds nu voor alsdan zijn toestemming aan een dergelijke overdracht.
16. Partiële nietigheid
16.1 Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Mocht u na het lezen van onze algemene voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze algemene voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.
Adres:
Eyesi Web Concept
Irislaan 18
5551 AJ Valkenswaard
tel. +31(0)40 20 111 37
email. info@Starterswebshop.be

laatst gewijzigd: 07-01-2011

 

Privacy bepalingen

Uw persoonsgegevens worden door Starterswebshop slechts gebruikt voor uw aanmelding bij het aanvragen van een product of dienst. Starterswebshop houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn.
Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Starterswebshop verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
Persoonsgegevens, emailadressen en andere gegevens, verkregen bij het aanvragen van een nieuwsbrief,  worden enkel gebruikt voor marketingdoeleinden door Starterswebshop. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

StartersWebshop - Middegaal 33 - 5461 XC Veghel - Tel: +31(0)40 20 111 37 - info@starterswebshop.be
webshop huren